info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุโรคระบาดสัตว์สัมปีสกิน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 [6 สิงหาคม 2564]
นำทีมโดยท่าน นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พนักงาน/ข้าราชการ/ครูศพด.ทุกท่าน/ จัดเตรียมถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัวในเขตพื้นที่ตำบลโนนค้อ จำนวน 76 ราย 46 ครัวเรือน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สขร.เดือนเมษายน 64
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
สขร.เดือนพฤษภาคม 64
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
สขร.เดือนมิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
สขร.เดือนกรกฏาคม 64
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
สขร.เดือนสิงหาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน(Lumpy skin disease) ในโค กระบืม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามระบบ CITIZENinfo poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ4 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview233

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Facebook หน่วยงาน

Line หน่วยงาน

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

การล้างมือให้ถูกวิธี

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ