info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
group สำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทักษ์ชัย สายหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิทักษ์ชัย สายหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกัลยกร บั้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยกร บั้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงานทั่วไป
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงานทั่วไป
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
นักการภารโรง
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
นักการภารโรง
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน