info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 607
เดือนนี้ 4,527
เดือนที่แล้ว 11,359
ทั้งหมด 61,247

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file e สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file e สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน