info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โนนค้อ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
folder คำสั่ง/ประกาศงานบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน