info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โนนค้อ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
place ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ตำบลโนนค้อ เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอบุณฑริก และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองมาจากตำบลห้วยข่าเป็นตำบลโนนค้อ มีผลเมื่อ พ.ศ. 2522 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งตำบล 11 หมู่บ้าน การมาตั้งถิ่นฐานเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ราษฎรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม หาของป่า นับถือศาสนาพุทธ รวมทั่วการเชื่อถือเรื่องภูตผี เจ้าป่าเจ้าเขา ภาษาที่ใช้สื่อเป็นภาษาอีสาน ประมาณ 80 % ของราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่าง ๆ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเป็นพื้นที่สู้รบของรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในปัจจุบัน
สภาพทั่วไป
ทำเลและที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ตั้งอยู่ 268 หมู่ที่ 1บ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 8 ตำบลของอำเภอบุณฑริก ห่างจาก ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบุณฑริก ประมาณ 17 กิโลเมตร - ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ อบต. หนองสะโน และ อบต. บัวงาม - ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ อบต. ห้วยข่า และเขตอำเภอนาจะหลวย - ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ อบต. ห้วยข่า - ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ อบต.โสกแสง อำเภอนาจะหลวย เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) พื้นที่ตำบลโนนค้อ มีเนื้อที่ประมาณ 88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 54,000 ไร่ แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 6,688 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 46,094 ไร่ โดยแยกได้ดังนี้ พื้นที่นา 45,387 ไร่ พื้นที่ไร่ 20 ไร่ พื้นที่ไม้ผลยืนต้น 466 ไร่ ,พื้นที่สวน 221 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 1,218 ไร่ ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.) - เป็นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย - มีห้วยปอ , ห้วยตาดและห้วยสูบไหลผ่าน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน