info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
group สมาชิกสภา
นายเสน่ห์ มีศิลป์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายเสน่ห์ มีศิลป์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายสายันต์ มณฑาทิพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายสายันต์ มณฑาทิพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายยินดี ตาแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายยินดี ตาแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายสังเวียน ดอนโมก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายสังเวียน ดอนโมก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายจันทร์ กัญจะนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่3
นายจันทร์ กัญจะนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่3
นายแสงทอง นามศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่3
นายแสงทอง นามศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่3
นายบุญธรรม นามวิชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่4
นายบุญธรรม นามวิชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่4
นายบุญ พันอู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่5
นายบุญ พันอู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่5
นายอารักษ์ หงษ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่6
นายอารักษ์ หงษ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่6
นายนิวัฒน์ ศรีภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่6
นายนิวัฒน์ ศรีภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่6
นายสิทธิไชย ตาดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่7
นายสิทธิไชย ตาดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่7
นายบุญโฮม สุขตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่8
นายบุญโฮม สุขตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่8
นายสบาย โคตรคันธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่8
นายสบาย โคตรคันธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่8
นางดอกอ้อ พลหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่9
นางดอกอ้อ พลหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่9
นายอุดม ชูรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่9
นายอุดม ชูรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่9
นายจินดา โภสาราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่10
นายจินดา โภสาราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่10
นายคำมิตร บุตรแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่11
นายคำมิตร บุตรแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่11
นายณรงค์ ศิริเวช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่11
นายณรงค์ ศิริเวช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน