messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
แผนการจัดการความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานพัสดุภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
นโยบายความปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
คู่มือการกำหนดสมรรณนะสำหรับข้าราชการส่วนถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
การเสริมสร้างวินัยของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
คู่มือความปลอดภัยในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
การบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
วงจรการจัดการความรู้(KM)ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
การบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
คำสั่งต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
คู่มือวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
กาจจัดองค์ความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ