องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 2
เมื่อวาน 206
เดือนนี้ 5,584
เดือนที่แล้ว 9,764
ทั้งหมด 30,912

group หัวหน้าสวนราชการ

นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายธีระพัฒน์  อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ

นายประเสริฐ  สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน