info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 619
เดือนนี้ 4,539
เดือนที่แล้ว 11,371
ทั้งหมด 61,259

camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [27 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมปลูกต้นไม้ [23 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [1 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [1 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ยกเสาเอกอาคารหลังใหม่ [4 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
มอบรถเครื่องเพื่อคนยากไร้ [9 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ [16 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน