info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 105
เดือนนี้ 5,376
เดือนที่แล้ว 9,973
ทั้งหมด 48,840

camera_alt ภาพกิจกรรม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [1 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [1 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ยกเสาเอกอาคารหลังใหม่ [4 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบCITIZENinfo
ผู้โพส : admin
ขอให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังแต่ละหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี Scan QR Code นี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019. (โควิด -19) ของจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin
โครงการจุดตรวจบริการประชาชน
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการประสานกรมทางหลวงชนบทซ่อมแซมถนนหมายเลข อบ 4020 (บ้านโนนหมากเดือยหมู่ที่ 2 )ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ..เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน