info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โนนค้อ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การงดมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของ อบต.โนนค้อ ในทุกเทศกาลและขอน้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่านจากหัวใจ [14 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ในหมู่บ้าน/ชุมชนและริมถนนสองข้างทาง [16 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(กปน.)และ รปภ. [25 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริารส่วนตำบล [23 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาฯเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ [22 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
อบรมฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(อสม) [22 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [19 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [11 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปในเขตตำบลโนนค้อ [23 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุโรคระบาดสัตว์สัมปีสกิน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน