info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุโรคระบาดสัตว์สัมปีสกิน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นำทีมโดยท่าน นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พนักงาน/ข้าราชการ/ครูศพด.ทุกท่าน/ จัดเตรียมถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัวในเขตพื้นที่ตำบลโนนค้อ จำนวน 76 ราย 46 ครัวเรือน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เปิดศูนย์พักคอย [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านโนนสว่าง [19 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ท่านนายอำเภอบุณฑริก (นายสุทิน งามเลิศ) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์ดูแลโควิดชุมชนร่วมกับ โรงพยาบาลบุณฑริก ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ (นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์) ผู้นำชุมชน รพ.สต.โนนค้อ ,รพ.สต.โนนสว่าง [19 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
พ่นยาฆ่าเชื้อสถานีตำรวจภูธรห้วยข่า [15 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ซ่อมแซมถนนบ้านโนนสว่าง หมู่ 10 [15 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง [14 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน