องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สถิติ sitemap
วันนี้ 130
เดือนนี้5,579
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,212
ทั้งหมด 225,752

camera_alt ภาพกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 4 [29 กันยายน 2566]
มอบเกียรติบัตรรับรอง แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย อำเภอน้ำยืน ในโอกาสที่ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งาน ในองค์การบริหารส่วนตำโนนค้อ [29 กันยายน 2566]
โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [28 กันยายน 2566]
ร่วมประชุมและเช็นต์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [26 กันยายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ขอความร่วมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Facebook หน่วยงาน


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายคำพูล พันพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 087-9056562
นายคำพูล พันพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 087-9056562
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ