messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สถิติ sitemap
วันนี้ 193
เดือนนี้2,214
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)54,725
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
ธนาคารขยะชุมชนตำบลโนนค้อ MOI Waste Bank Week ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1[18 เมษายน 2567]
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 [13 เมษายน 2567]
โครงการบริการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567[11 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ร่วมทำบุญตัดบาตร ปริวาสกรรมบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ณ วัดป่าศรีมงคลคล อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี [7 เมษายน 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 257
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
การมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Give Policy ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Facebook หน่วยงาน

Line facebook หน่วยงาน


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567

พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายคำพูล พันพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 087-9056562
นายคำพูล พันพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 087-9056562
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ