info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 577
เดือนนี้ 4,497
เดือนที่แล้ว 11,329
ทั้งหมด 61,217

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามระบบ CITIZENinfo poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file เชิญร่วมบริจาคหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file ขั้นตอนการล้างมือ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน