info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โนนค้อ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน