info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โนนค้อ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรม นำการศึกษา ประชาพอเพียง ”
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคให้คลอบคลุมทั้งตำบล 2. พัฒนางานด้านสังคม การศึกษา และการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 3. ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นการเกษตรกรรม 5. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดยาเสพติด
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. โครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ คลอบคลุมและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 2. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ฯลฯ อย่างทั่วถึง 3. ประชาชนได้รับการศึกษาและด้านการสาธารณสุข 4. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 5. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน 6. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 7. การบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี 8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารงาน 9. ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปราศจากการทะเลาะวิวาทและปลอดยาเสพติด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน