info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 49
เดือนนี้ 5,320
เดือนที่แล้ว 9,917
ทั้งหมด 48,784

group กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายพงษ์พิษณุ ลาวงค์)
นายช่างโยธา
(นายพงษ์พิษณุ ลาวงค์)
นายช่างโยธา
-ว่าง-
ผช.ช่างโยธา
-ว่าง-
ผช.ช่างโยธา
(นายเหรียญทอง เจือจันทร์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายเหรียญทอง เจือจันทร์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายเกรียงไกร อนุวรรณ)
ผช.นายช่างสำรวจ
(นายเกรียงไกร อนุวรรณ)
ผช.นายช่างสำรวจ
(นายจิตติพงษ์ แดงสกุล)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นายจิตติพงษ์ แดงสกุล)
ผู้ช่วยช่างประปา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน