info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 43
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สขร.เดือนเมษายน 64
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file สขร.เดือนพฤษภาคม 64
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file สขร.เดือนมิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file สขร.เดือนกรกฏาคม 64
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file สขร.เดือนสิงหาคม 64 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ4 ปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview233

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญติ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file ข้อบัญญัติ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187
insert_drive_file ขัอบัญญัติ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187
insert_drive_file ข้อบัญญัติ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195
insert_drive_file ข้อบัญญัติ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview208

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน