info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โนนค้อ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
group ผู้บริหาร
group สมาชิกสภา
group หัวหน้าสวนราชการ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 084-9424151
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 091-0195427
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2566727
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 086-2566727
group สำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทักษ์ชัย สายหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิทักษ์ชัย สายหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกัลยกร บั้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยกร บั้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงานทั่วไป
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
นักการภารโรง
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
นักการภารโรง
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
group กองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสมพร วังแสง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสมพร วังแสง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.ปิยะวัลย์ ตีระภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.ปิยะวัลย์ ตีระภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.จันทร์สุรี แสงศรี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
(น.ส.จันทร์สุรี แสงศรี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
group กองช่าง
(นายประเสริฐ สายงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายประเสริฐ สายงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเหรียญทอง เจือจันทร์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายเหรียญทอง เจือจันทร์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายเกรียงไกร อนุวรรณ)
ผช.นายช่างสำรวจ
(นายเกรียงไกร อนุวรรณ)
ผช.นายช่างสำรวจ
(นายจิตติพงษ์ แดงสกุล)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นายจิตติพงษ์ แดงสกุล)
ผู้ช่วยช่างประปา
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นายพีรศักดิ์ กองแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายพีรศักดิ์ กองแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางนวลฉวี นรมาตย์)
ครู
(นางนวลฉวี นรมาตย์)
ครู
(นางสาวราตรี สุดเนตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราตรี สุดเนตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนันทิดา สุขศรี)
ครู
(นางนันทิดา สุขศรี)
ครู
(นางสาววิยะดา อนุวรรณ)
ครู
(นางสาววิยะดา อนุวรรณ)
ครู
(นางวิจิตร จอมแก้ว)
ครู
(นางวิจิตร จอมแก้ว)
ครู
(นางสิรินภา อ้วนล้ำ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสิรินภา อ้วนล้ำ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววริศรา ผิวเงิน)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววริศรา ผิวเงิน)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวปิยรัตย์ ปัตตัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวปิยรัตย์ ปัตตัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุนิตา หงส์คำ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุนิตา หงส์คำ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวดาววร ผลาเลิศ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวดาววร ผลาเลิศ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกมลชนก มีศิลป์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกมลชนก มีศิลป์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิตยา ปฐมชาติ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิตยา ปฐมชาติ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิสากร บุญวัง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนิสากร บุญวัง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายแสงสุรีย์ ปฐมชาติ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายแสงสุรีย์ ปฐมชาติ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายสุนัย นามวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายสุนัย นามวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาววิราภรณ์ วรรณสุข)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาววิราภรณ์ วรรณสุข)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกนกทิพย์ ชูรัตน์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกนกทิพย์ ชูรัตน์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวจิรวรรณ ดำรง)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางสาวจิรวรรณ ดำรง)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางวีระนุช สุโยธา)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางวีระนุช สุโยธา)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางสาววิไล มณีเนตร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิไล มณีเนตร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอังคณา สุขขา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอังคณา สุขขา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรานปริยา คุณมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรานปริยา คุณมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
(นายพีรศักดิ์ กองแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
(นายพีรศักดิ์ กองแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชน
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
group หน่วยตรวจสอบภายใน
-
นักตรวจสอบภายใน
โทร : -
-
นักตรวจสอบภายใน
โทร : -
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน