องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
group ผู้บริหาร
นายคำพูล พันพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 087-9056562
นายธงชัย สุโยธา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 088-3484492
นางคำภู วรรณโสภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 081-9679601
นายจันทร์ กัญจะนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 065-8496190
group สมาชิกสภา
นายทองใบ ประสานทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 092-2275110
นายบุญโฮม สุขตะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 092-3607615
นายดี มาลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 099-0292619
นายสมบัติ บัวใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 1
โทร : 084-8288285
นางสาวนงนุช เกรียงแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 3
โทร : 089-8838644
นายธเนศร์ วงณะลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 5
โทร : 093-4307707
นายอารักษ์ หงษ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 6
โทร : 090-8320740
นายต่อน สาวิโล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 7
โทร : 098-3568655
นายวิชิต พรมสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 9
โทร : 082-7051966
นายคำปอง พลหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 10
โทร : 095-4420282
นายสวง โคตสมพง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่ที่ 11
โทร : 062-0524267
group หัวหน้าสวนราชการ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-9424151
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0195427
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2566727
group สำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทักษ์ชัย สายหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกัลยกร บั้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
นักการภารโรง
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
group กองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสมพร วังแสง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.ปิยะวัลย์ ตีระภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.จันทร์สุรี แสงศรี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
group กองช่าง
(นายประเสริฐ สายงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเมธี บุญสุข
นายช่างโยธา
โทร : -
(นายเหรียญทอง เจือจันทร์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายเกรียงไกร อนุวรรณ)
ผช.นายช่างสำรวจ
(นายจิตติพงษ์ แดงสกุล)
ผู้ช่วยช่างประปา
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นายพีรศักดิ์ กองแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางนวลฉวี นรมาตย์)
ครู
(นางสาวราตรี สุดเนตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนันทิดา สุขศรี)
ครู
(นางสาววิยะดา อนุวรรณ)
ครู
(นางวิจิตร จอมแก้ว)
ครู
(นางสิรินภา อ้วนล้ำ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววริศรา ผิวเงิน)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวปิยรัตย์ ปัตตัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุนิตา หงส์คำ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวดาววร ผลาเลิศ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกมลชนก มีศิลป์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิตยา ปฐมชาติ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิสากร บุญวัง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายแสงสุรีย์ ปฐมชาติ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายสุนัย นามวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาววิราภรณ์ วรรณสุข)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกนกทิพย์ ชูรัตน์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวจิรวรรณ ดำรง)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางวีระนุช สุโยธา)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางสาววิไล มณีเนตร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอังคณา สุขขา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรานปริยา คุณมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
(นายพีรศักดิ์ กองแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
group หน่วยตรวจสอบภายใน
-
นักตรวจสอบภายใน
โทร : -


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ