info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
group ผู้บริหาร
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต.โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต.โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายสวน นามวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 084-8316709
นายสวน นามวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : 084-8316709
นายแสง สุกรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคัอ
โทร : 093-4485566
นายแสง สุกรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคัอ
โทร : 093-4485566
นายประมุข พรมสวัสดิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : -
นายประมุข พรมสวัสดิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทร : -
group สมาชิกสภา
นายเสน่ห์ มีศิลป์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายเสน่ห์ มีศิลป์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายสายันต์ มณฑาทิพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายสายันต์ มณฑาทิพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายยินดี ตาแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายยินดี ตาแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายสังเวียน ดอนโมก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายสังเวียน ดอนโมก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายจันทร์ กัญจะนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่3
นายจันทร์ กัญจะนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่3
นายแสงทอง นามศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่3
นายแสงทอง นามศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่3
นายบุญธรรม นามวิชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่4
นายบุญธรรม นามวิชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่4
นายบุญ พันอู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่5
นายบุญ พันอู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่5
นายอารักษ์ หงษ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่6
นายอารักษ์ หงษ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่6
นายนิวัฒน์ ศรีภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่6
นายนิวัฒน์ ศรีภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่6
นายสิทธิไชย ตาดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่7
นายสิทธิไชย ตาดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่7
นายบุญโฮม สุขตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่8
นายบุญโฮม สุขตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่8
นายสบาย โคตรคันธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่8
นายสบาย โคตรคันธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่8
นางดอกอ้อ พลหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่9
นางดอกอ้อ พลหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่9
นายอุดม ชูรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่9
นายอุดม ชูรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่9
นายจินดา โภสาราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่10
นายจินดา โภสาราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่10
นายคำมิตร บุตรแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่11
นายคำมิตร บุตรแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่11
นายณรงค์ ศิริเวช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่11
นายณรงค์ ศิริเวช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ หมู่11
group หัวหน้าสวนราชการ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-9424151
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 084-9424151
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 091-0195427
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2566727
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 086-2566727
group สำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพีรศักดิ์ กองแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทักษ์ชัย สายหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิทักษ์ชัย สายหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสาคร ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ่าสิบโทประวิทย์ ชาญจิตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรุณี ปรากฏ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิเชียร อินทิราช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพร ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจำนงค์ ร่วมเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิรันดร์ สิทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกัลยกร บั้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยกร บั้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรเชษฐ ศรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงานทั่วไป
นายอภิชาติ แก้วจันทร์
คนงานทั่วไป
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายวิทวัส วังแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
นักการภารโรง
นายสงค์ ร่วมเชื้อ
นักการภารโรง
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฐนิดา ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
group กองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบังอร สีทากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเสกสรรค์ สุพิชญ์
นักวิชาการพัสดุ
นายเสกสรรค์ สุพิชญ์
นักวิชาการพัสดุ
-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสมพร ชูรัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสมพร ชูรัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.ปิยะวัลย์ ตีระภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.ปิยะวัลย์ ตีระภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.จันทร์สุรีย์ แสงศรี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
(น.ส.จันทร์สุรีย์ แสงศรี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
group กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายพงษ์พิษณุ ลาวงค์)
นายช่างโยธา
(นายพงษ์พิษณุ ลาวงค์)
นายช่างโยธา
-ว่าง-
ผช.ช่างโยธา
-ว่าง-
ผช.ช่างโยธา
(นายเหรียญทอง เจือจันทร์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายเหรียญทอง เจือจันทร์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายเกรียงไกร อนุวรรณ)
ผช.นายช่างสำรวจ
(นายเกรียงไกร อนุวรรณ)
ผช.นายช่างสำรวจ
(นายจิตติพงษ์ แดงสกุล)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นายจิตติพงษ์ แดงสกุล)
ผู้ช่วยช่างประปา
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
–ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
–ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
(นางนวลฉวี นรมาตย์)
ครู
(นางนวลฉวี นรมาตย์)
ครู
(นางสาวราตรี สุดเนตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราตรี สุดเนตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนันทิดา สุขศรี)
ครู
(นางนันทิดา สุขศรี)
ครู
(นางสาววิยะดา อนุวรรณ)
ครู
(นางสาววิยะดา อนุวรรณ)
ครู
(นางวิจิตร จอมแก้ว)
ครู
(นางวิจิตร จอมแก้ว)
ครู
(นางสิรินภา อ้วนล้ำ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสิรินภา อ้วนล้ำ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววริศรา ผิวเงิน)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววริศรา ผิวเงิน)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวปิยรัตย์ ปัตตัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวปิยรัตย์ ปัตตัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุนิตา หงส์คำ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวสุนิตา หงส์คำ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวดาววร ผลาเลิศ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวดาววร ผลาเลิศ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกมลชนก มีศิลป์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกมลชนก มีศิลป์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิตยา ปฐมชาติ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิตยา ปฐมชาติ)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิสากร บุญวัง)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวนิสากร บุญวัง)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นายแสงสุรีย์ ปฐมชาติ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายแสงสุรีย์ ปฐมชาติ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายสุนัย นามวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายสุนัย นามวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาววิราภรณ์ วรรณสุข)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาววิราภรณ์ วรรณสุข)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกนกทิพย์ ชูรัตน์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวกนกทิพย์ ชูรัตน์)
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
(นางสาวจิรวรรณ ดำรง)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางสาวจิรวรรณ ดำรง)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางวีระนุช สุโยธา)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางวีระนุช สุโยธา)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางสาววิไล มณีเนตร)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(นางสาววิไล มณีเนตร)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
-
ผู้ดูแลเด็ก
-
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
–ว่าง-
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
–ว่าง-
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
group หน่วยตรวจสอบภายใน
-
นักตรวจสอบภายใน
โทร : -
-
นักตรวจสอบภายใน
โทร : -
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
โทร : 089-2220074
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0195427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน