info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนค้อ
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 268 หมุู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    folder องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 81
เดือนนี้ 5,352
เดือนที่แล้ว 9,949
ทั้งหมด 48,816

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยเทียม

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยเทียม

info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรม นำการศึกษา 
ประชาพอเพียง ”
 
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคให้คลอบคลุมทั้งตำบล
2. พัฒนางานด้านสังคม การศึกษา และการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นการเกษตรกรรม
5. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดยาเสพติด
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. โครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  คลอบคลุมและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ฯลฯ อย่างทั่วถึง
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
6. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7. การบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารงาน
9. ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปราศจากการทะเลาะวิวาทและปลอดยาเสพติด
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรม นำการศึกษา 
ประชาพอเพียง ”
 
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคให้คลอบคลุมทั้งตำบล
2. พัฒนางานด้านสังคม การศึกษา และการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นการเกษตรกรรม
5. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดยาเสพติด
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. โครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  คลอบคลุมและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ฯลฯ อย่างทั่วถึง
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
6. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7. การบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารงาน
9. ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปราศจากการทะเลาะวิวาทและปลอดยาเสพติด
 
check_circle คำขวัญตำบลโนนค้อ
คำขวัญ

คำขวัญประจำตำบลโนนค้อ 

“โนนค้อถิ่นธรรม งามล้ำผ้ากาบบัว ถ้วนทั่วเครื่องจักสาน เบ่งบานวัฒนธรรม”

คำขวัญตำบลโนนค้อ
คำขวัญ

คำขวัญประจำตำบลโนนค้อ 

“โนนค้อถิ่นธรรม งามล้ำผ้ากาบบัว ถ้วนทั่วเครื่องจักสาน เบ่งบานวัฒนธรรม”

place ข้อมูลหน่วยงาน
สภาพทั่วไป


 ทำเลและที่ตั้ง   

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ   ตั้งอยู่  268 หมู่ที่  1บ้านโนนค้อ   ตำบลโนนค้อ

อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  8   ตำบลของอำเภอบุณฑริก ห่างจาก

ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบุณฑริก  ประมาณ   17   กิโลเมตร

- ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต. หนองสะโน และ อบต. บัวงาม

- ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต. ห้วยข่า และเขตอำเภอนาจะหลวย

- ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ อบต. ห้วยข่า

- ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต.โสกแสง   อำเภอนาจะหลวย

เนื้อที่   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

พื้นที่ตำบลโนนค้อ  มีเนื้อที่ประมาณ  88   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  54,000  ไร่

แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 6,688  ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 46,094  ไร่  โดยแยกได้ดังนี้ พื้นที่นา 45,387  ไร่ พื้นที่ไร่ 20  ไร่ พื้นที่ไม้ผลยืนต้น 466  ไร่ ,พื้นที่สวน 221  ไร่ พื้นที่อื่นๆ 1,218  ไร่

 ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ   อบต.)

- เป็นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย    

- มีห้วยปอ , ห้วยตาดและห้วยสูบไหลผ่าน

 
ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนค้อ เป็นตำบลหนึ่งใน 8  ตำบลของอำเภอบุณฑริก   และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองมาจากตำบลห้วยข่าเป็นตำบลโนนค้อ มีผลเมื่อ พ.ศ. 2522   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี   มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งตำบล 11  หมู่บ้าน    การมาตั้งถิ่นฐานเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ราษฎรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม หาของป่า  นับถือศาสนาพุทธ รวมทั่วการเชื่อถือเรื่องภูตผี เจ้าป่าเจ้าเขา ภาษาที่ใช้สื่อเป็นภาษาอีสาน ประมาณ 80 % ของราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่าง ๆ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ  อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเป็นพื้นที่สู้รบของรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในปัจจุบัน   
 
ข้อมูลหน่วยงาน
สภาพทั่วไป


 ทำเลและที่ตั้ง   

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ   ตั้งอยู่  268 หมู่ที่  1บ้านโนนค้อ   ตำบลโนนค้อ

อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  8   ตำบลของอำเภอบุณฑริก ห่างจาก

ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบุณฑริก  ประมาณ   17   กิโลเมตร

- ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต. หนองสะโน และ อบต. บัวงาม

- ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต. ห้วยข่า และเขตอำเภอนาจะหลวย

- ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ อบต. ห้วยข่า

- ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต.โสกแสง   อำเภอนาจะหลวย

เนื้อที่   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

พื้นที่ตำบลโนนค้อ  มีเนื้อที่ประมาณ  88   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  54,000  ไร่

แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 6,688  ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 46,094  ไร่  โดยแยกได้ดังนี้ พื้นที่นา 45,387  ไร่ พื้นที่ไร่ 20  ไร่ พื้นที่ไม้ผลยืนต้น 466  ไร่ ,พื้นที่สวน 221  ไร่ พื้นที่อื่นๆ 1,218  ไร่

 ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ   อบต.)

- เป็นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย    

- มีห้วยปอ , ห้วยตาดและห้วยสูบไหลผ่าน

 
ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนค้อ เป็นตำบลหนึ่งใน 8  ตำบลของอำเภอบุณฑริก   และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองมาจากตำบลห้วยข่าเป็นตำบลโนนค้อ มีผลเมื่อ พ.ศ. 2522   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี   มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งตำบล 11  หมู่บ้าน    การมาตั้งถิ่นฐานเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ราษฎรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม หาของป่า  นับถือศาสนาพุทธ รวมทั่วการเชื่อถือเรื่องภูตผี เจ้าป่าเจ้าเขา ภาษาที่ใช้สื่อเป็นภาษาอีสาน ประมาณ 80 % ของราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่าง ๆ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ  อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเป็นพื้นที่สู้รบของรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในปัจจุบัน   
 
บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารหน่วยงาน
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์
นายก อบต. โนนค้อ
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประเสริฐ สายงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน