ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง