ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สซิเบิ้ล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง