ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางหนองแต้ไปหนองปักหลัก บ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง