ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางบ้านหนองยูไปบ้านโนนสวน บ้านหนองยู ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง