ชื่อเรื่อง : เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกการสำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง