ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง ประจำเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง