ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าตามโครงการบริการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง