ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง