ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคำดูล หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง