ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง