ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง