ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านโนนสวน หมู่ที่ 8 ไป บ้านหนองยู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง