ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง