ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง