ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดชื้อสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคำดูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง