ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง