ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนในเขตตำบลโนนค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง