ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง