ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง