Get Adobe Flash player

รายงานการติดตามการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

สมาชิกสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ประธานเสหน

นายเสน่ห์ มีศิลป์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

                                       รองประธานมชย                                                             เลขา ยนด

                                            นายมีชัย สีสาเนตร                                                                      นายยินดี ตาแก้ว

                             รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ                            เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ประจน1    ทองใบ2     สงเวยน2     แสงทอง3    จนทร3   บญธรรม4

นายประจีน บุญมาลา   นายทองใบ  ประสานทอง      นายสังเวียน ดอนโมก       นายแสงทอง นามศรี     นายจันทร์ กัญจะนา      นายบุญธรรม นามวิชา

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1          สมาชิกสภาหมู่ที่ 2            สมาชิกสภาหมู่ที่ 2         สมาชิกสภาหมู่ที่ 3         สมาชิกสภาหมู่ที่ 3      สมาชิกสภาหมู่ที่ 4   

บญ5     นวฒ6     อารกษ6     สทธไชย7    บญโฮม8   สบาย8

      นายบุญ พันอู              นายนิวัฒ ศรีภักดี         นายอารักษ์ หงษ์คำ         นายสิทธิไชย ตาดำ        นายบุญโฮม สุขตะ       นายสบาย โคตคันธา

     สมาชิกสภาหมู่ที่ 5          สมาชิกสภาหมู่ที่ 6        สมาชิกสภาหมู่ที่ 6          สมาชิกสภาหมู่ที่ 7      สมาชิกสภาหมู่ที่ 8        สมาชิกสภาหมู่ที่ 8

ดอกออ9   อดม9    จนดา10    สายนต10     คำมตร11   ณรงค11

  นางดอกอ้อ พลหาร          นายอุดม ชูรัตน์            นายจินดา โภสาราช     นายสายันต์ มณฑาทิพย์     นายคำมิตร บุตรแดง      นายณรงค์   ศิริเวช

   สมาชิกสภาหมู่ที่ 9         สมาชิกสภาหมู่ที่ 9         สมาชิกสภาหมู่ที่ 10      สมาชิกสภาหมู่ที่ 10          สมาชิกสภาหมู่ที่ 11     สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

         

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

e laascmss dladlae plankortorlpdi