Get Adobe Flash player

ศูนย์ดำรงธรรม

image slide1567

แผนอัตรากำลัง

สมาชิก

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

-คณะผู้บริหาร

-สมาชิกสภาตำบล

-สำนักปลัด

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองสวัสดิการสังคม

-กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

e laascmss dladlae plankortorlpdi