Get Adobe Flash player

รายงานการติดตามการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

 ประวัติความเป็นมา

                   ตำบลโนนค้อ เป็นตำบลหนึ่งใน 8  ตำบลของอำเภอบุณฑริก   และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองมาจากตำบลห้วยข่าเป็นตำบลโนนค้อ มีผลเมื่อ พ.ศ. 2522   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี   มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งตำบล 11  หมู่บ้าน    การมาตั้งถิ่นฐานเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ราษฎรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม หาของป่า  นับถือศาสนาพุทธ รวมทั่วการเชื่อถือเรื่องภูตผี เจ้าป่าเจ้าเขา ภาษาที่ใช้สื่อเป็นภาษาอีสาน ประมาณ 80 % ของราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่าง ๆ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ  อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเป็นพื้นที่สู้รบของรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในปัจจุบัน   

 สภาพทั่วไปทำเลที่ตั้ง  

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ   ตั้งอยู่ 268 หมู่ที่  1   บ้านโนนค้อ    ตำบลโนนค้อ      

อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  34230   เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  8  ตำบลของอำเภอบุณฑริก ห่างจาก

ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบุณฑริก  ประมาณ   17  กิโลเมตร

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต. หนองสะโน และ อบต. บัวงาม
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต. ห้วยข่า และเขตอำเภอนาจะหลวย
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ อบต. ห้วยข่า
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ  เขตอำเภอนาจะหลวย
    • เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

พื้นที่ตำบลโนนค้อ  มีเนื้อที่ประมาณ  88    ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  54,000  ไร่

แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย   6,688   ไร่  พื้นที่ทำการเกษตร   46,094   ไร่    โดยแยกได้ดังนี้ พื้นที่นา  45,387 ไร่ พื้นที่ไร่ 20 ไร่   พื้นที่ไม้ผลยืนต้น   466   ไร่  , พื้นที่สวน   221  ไร่  พื้นที่อื่นๆ  1,218   ไร่

  ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ  อบต.)

-   เป็นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย

-   มีห้วยปอ , ห้วยตาดและห้วยสูบไหลผ่าน

ลักษณะภูมิอากาศ

                   ลักษณะทั่วไปทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

                   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์  ถึง เดือนเมษายน

                   ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  ถึง เดือนตุลาคม

                   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม       

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

e laascmss dladlae plankortorlpdi