Get Adobe Flash player

รายงานการติดตามการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จึงได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

637397a63

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านจิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา และตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ชึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จึงได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 
จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้นำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

e laascmss dladlae plankortorlpdi