Get Adobe Flash player

รายงานการติดตามการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จึงได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

637397a63

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านจิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา และตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ชึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จึงได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 
จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้นำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม

 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ะหว่างวันที่ 19-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562


49312095 1994847253944501 8256716877259079680 n

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้จัด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย มีความสามัคคี มั่นคงเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 19-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
จึงขอเชิญชวนพี่น้องในเขตพื้นที่ร่วมกิจกรรม ร่วมชม ร่วมเชียร์กิจกรรมการแข่งขัน 
ณ สนามกีฬา อบต.โนนค้อ

การถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารด้วยความสุจริต โปร่งใส่ แก่เจ้าหน้าที่

การถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารด้วยความสุจริต โปร่งใส่ แก่เจ้าหน้าที่

 

ประชมประจำเดอนก.ค ๑๘๑๐๒๕ 0002

ประชมประจำเดอนก.ค ๑๘๑๐๒๕ 0004

ประชมประจำเดอนก.ค ๑๘๑๐๒๕ 0002

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความปรองดอง

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความปรองดอง

 

44714756 169480730658070 7213004296361607168 n

44740277 718248715207797 1873320307649937408 n

44787666 165572917723858 4817153598850859008 n

43607033 578785675906859 8062713097124577280 n

43760028 550023165443469 4324699185631723520 n

44703413 247204359295377 4737617204030210048 n

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อได้ออกประชาคมหมู่บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อได้ออกประชาคมหมู่บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1

 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564. (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)

S 19603511

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery" Plugin (v3.0.1) starts here -->

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery" Plugin (v3.0.1) ends here -->

e laascmss dladlae plankortorlpdi